EMPRESA LINGÜÍSTICAMENT RESPONSABLE

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) dibuixa un model d’empresa compromesa amb el territori i que incorpora els valors mediambientals, socials i també lingüístics i culturals com a marca de millora contínua.

Les empreses lingüísticament responsables apliquen aquests valors en el seu estil de gestió perquè saben que totes les llengües no només són elements econòmics d’impacte en els mercats sinó que representen una connexió amb la cultura del territori on s’ubiquen.

 

El projecte consta de quatre fases, cadascuna de les quals és anual i treballa uns aspectes concrets de la gestió empresarial, sempre relacionats amb llengua. Cal començar per la primera fase i anar avançant, si es vol. Al final de cada fase es comprova que els compromisos adquirits s’han tirat endavant i, si és així, l’empresa obté una acreditació.

L’empresa es compromet amb el projecte signant l’acord d’adhesió que pertoqui segons la fase de treball en què es trobi.

 • FASE 1: Imatge externa. L’empresa vol ser lingüísticament responsable en el territori, i per això es compromet a:
 1. Tenir la pàgina web també en català, i que sigui clara i correcta.
 2. Garantir que l’atenció al client es pugui fer en català.
 3. Tenir la retolació interna i externa almenys en català.
 • FASE 2: Comunicacions de l’empresaL’empresa vol ser lingüísticament responsable com a organització, i per això es compromet a:
 1. Tenir en català clar i correcte els documents de més difusió externa (com fullets d’oferta de serveis, programa d’activitats, anuncis, factures, rebuts o tiquets de caixa, missatges de correu electrònic predeterminats o de resposta automàtica, etc.)
 2. Fer formació al personal sobre les eines de consulta a la xarxa per aconseguir l’autonomia lingüística.
 • FASE 3: Relació de l’empresa amb el terri
 • tori. L’empresa reconeix la connexió que té amb el territori on s’ubica i, per tant, amb la llengua d’aquest territori, i per això es compromet a:
 1. Adoptar criteris de valoració dels coneixements de català en la incorporació de personal (sempre d’acord amb la categoria laboral i el lloc de treball).
 2. Analitzar el nivell lingüístic del personal de l’empresa i facilitar, a qui convingui, una formació en llengua, presencial o en línia.